JURIDISKA INFORMĀCIJA

Publikāciju pārvaldnieks:

Bruno Blin
Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks
99, route de Lyon
69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros
RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077
99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France
Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

Vietnes www.renault-trucks.com lietošanu reglamentē Francijas tiesību akti.

Uzņēmums Renault Trucks SASU šo vietni ir izstrādājis izglītības, personīgas informācijas un saziņas mērķiem. Lietotāji var pārlūkot vietni pēc saviem ieskatiem un ir pilnvaroti kopēt tajā sniegtos datus tikai personīgai un nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu, ka tiek saglabātas un ievērotas visas šajos dokumentos sniegtās piezīmes par atveidošanu un intelektuālā īpašuma tiesībām. Tomēr vietnē sniegtās informācijas izplatīšana, modificēšana, pārraide, atkārtota lietošana, pāradresēšana vai lietošana komerciāliem vai sabiedriskiem mērķiem bez iepriekšējas uzņēmuma Renault Trucks SASU piekrišanas ir aizliegta. Tas attiecas arī uz tekstu, attēliem, animācijas failiem vai skaņu celiņiem. Uz piekļuvi vietnei un tās lietošanu attiecas arī tālāk sniegtie norādījumi (“Vispārīgi noteikumi”), un ir jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti. Piekļuve vietnei un tās pārlūkošana norāda uz bezierunu piekrišanu Vispārīgajiem noteikumiem.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1) Tīmekļa vietnes saturu neatkarīgi no tā veida (tostarp fotogrāfijas, videoklipus, tekstu, logotipus, attēlus utt.) aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder uzņēmumam Renault Trucks vai kuru licences turētājs ir uzņēmums Renault Trucks.

2) Uzņēmums Renault Trucks SASU cenšas vietnē publicēt tikai precīzu un aktuālu informāciju, tomēr uzņēmums Renault Trucks SASU par to nesniedz nekādas garantijas. Tas neuzņemas atbildību ne par kādām kļūdām vai izlaidumiem, kas var ietekmēt vietnes saturu.

ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IETVERTĀ INFORMĀCIJA TIEK SNIEGTA TĀDA, KĀDA TĀ IR. TĀ IR PAREDZĒTA TIKAI INFORMĀCIJAI, TĀ NAV PAMATS LĪGUMSAISTĪBĀM, UN TO NEVAR UZSKATĪT PAR IETEIKUMU.

Uzņēmums Renault Trucks SASU patur tiesības jebkurā laikā un bez paziņojuma modificēt un/vai labot tīmekļa vietnes informācijas saturu. Tas neuzliek saistības uzņēmumam Renault Trucks SASU, tā tīkla dalībniekam vai tā darbiniekiem. Uzņēmums Renault Trucks SASU nekādā veidā nevar garantēt, ka informācijas saturs ir izsmeļošs, un atsakās no atbildības par neprecizitāti, nepareiziem apgalvojumiem, izlaidumiem VAI DRUKAS KĻŪDĀM, kā arī par kaitējumu, kas izriet no trešās puses krāpnieciskas ielaušanās, kas izraisījusi tīmekļa vietnē publicētās informācijas modificēšanu.

UZŅĒMUMU Renault Trucks SASU NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEVIENA TREŠĀ PUSE NEVAR SAUKT PIE ATBILDĪBAS NE PAR KĀDA VEIDA TIEŠU, NETIEŠU, KONKRĒTU VAI IZRIETOŠU KAITĒJUMU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS RADIES ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS DĒĻ VAI TĀDAS CITAS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS DĒĻ, KURAI VAR PIEKĻŪT AR HIPERTEKSTA SAITĒM NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES, TOSTARP, BET NE TIKAI NE PAR KĀDU FINANŠU VAI KOMERCIĀLU KAITĒJUMU, PROGRAMMU VAI DATU ZAUDĒŠANU JŪSU INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SISTĒMĀ VAI KĀDU CITU, PAT JA UZŅĒMUMS Renault Trucks SASU IR TICIS SKAIDRI INFORMĒTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU.

Uzņēmumu Renault Trucks SASU nekādos apstākļos nevar saukt pie atbildības par krāpniecisku lietošanu vai lietošanu pretrunā ar šiem noteikumiem, skarot trešās puses tiesības.

Uzņēmums Renault Trucks SASU nevar piedāvāt nekāda veida garantijas vai apgalvojumus ne par vienu citu tīmekļa vietni, kurai var piekļūt, izmantojot šo tīmekļa vietni. Šīs garantijas un/vai apgalvojumi tiek izteikti tikai ērtību nolūkā un nekādā gadījumā nenozīmē, ka uzņēmums Renault Trucks SASU būtu atbildīgs vai uzņemtos atbildību saistībā ar šo citu tīmekļa vietņu saturu vai lietošanu.

Šajā tīmekļa vietnē sniegtajā informācijā var būt atsauces vai saites uz uzņēmuma Renault Trucks SASU produktiem, pakalpojumiem utt., kas netiek piedāvāti vai nav pieejami jūsu valstī. Tādēļ to precizitāti nevar garantēt. Šādas atsauces nenozīmē, ka uzņēmums Renault Trucks SASU plānotu piedāvāt šos produktus, pakalpojumus utt. jūsu valstī. Lai saņemtu papildu informāciju par pieejamajiem produktiem, pakalpojumiem utt. vai veiktu pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

3) Jebkādi saziņas materiāli vai informācija, kuru lietotājs nosūta uz Vietni, izmantojot e-pastu vai citu metodi, un kurā ir dati, komentāri vai ieteikumi, tiks uzskatīta par nekonfidenciālu un ar īpašumtiesībām neaizsargātu. Līdz ar to nosūtīto vai pārraidīto informāciju uzņēmums Renault Trucks SASU un tā saistītie uzņēmumi var izmantot jebkuram mērķim, tostarp īpaši atveidošanai, izplatīšanai, pārraidei un publicēšanai. Turklāt uzņēmums Renault Trucks SASU var brīvi izmantot jebkuru ideju, jēdzienu, zinātību vai metodi, kas ietverta saziņas materiālos, kurus uz Vietni nosūtījuši lietotāji, jebkuram mērķim, tostarp produktu izstrādāšanai, ražošanai vai mārketingam, izmantojot attiecīgo informāciju.

4) Vietnē redzamie cilvēku vai vietu attēli vai nu ir uzņēmuma Renault Trucks SASU īpašums, vai arī tiek izmantoti saskaņā ar tā pilnvarojumu. Vietnes lietotājam vai jebkurai personai ir aizliegts izmantot šos attēlus, ja vien šajos Vispārīgajos noteikumos vai tīmekļa vietnē nav skaidri norādīts citādi. Šo attēlu neatļauta lietošana var tikt uzskatīta par tiesību aktu un spēkā esošo noteikumu pārkāpumu attiecībā uz autortiesībām, preču zīmēm, konfidencialitātes aizsardzību, publicitāti un saziņu.

5) Preču zīmes, logotipi un atšķirības zīmes (kopā sauktas par “Preču zīmēm”), kas attēlotas tīmekļa vietnē, ir uzņēmumam Renault Trucks SASU un/vai trešajām pusēm piederošas Preču zīmes. Nevienu šajā tīmekļa vietnē ietvertu pieminējumu nevar tulkot kā skaidri izteiktu vai izrietošu pilnvarojumu, licenci vai citas tiesības lietot vienu vai vairākas Preču zīmes bez Īpašnieka(-u) iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Tīmekļa vietnē publicēto Preču zīmju vai citas informācijas lietošana, kas nav skaidri atļauta šajos Vispārīgajos noteikumos, ir stingri aizliegta. Uzņēmums Renault Trucks SASU brīdina, ka tas aizsargās savas tiesības, it sevišķi saistībā ar intelektuālo īpašumu, ar visiem tā rīcībā esošiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tostarp tiesā.

Uzņēmums Renault Trucks SASU nav pārbaudījis visas tīmekļa vietnes, uz kurām šajā vietnē ir izvietotas hiperteksta saites, un, tā kā nav to izdevējs, nav atbildīgs par to saturu. Lietotāja piekļuve vietnēm, kas nav šīs vietnes daļa, vai jebkurai citai vietnei, neietekmē uzņēmuma Renault Trucks SASU atbildību.

6) Uzņēmums Renault Trucks SASU patur tiesības jebkurā laikā grozīt un atjaunināt šos Vispārīgos noteikumus. Šādi grozījumi un atjauninājumi ir saistoši lietotājam, kuram līdz ar to regulāri jāpārskata šī sadaļa, lai noskaidrotu pašlaik spēkā esošos Vispārīgos noteikumus, kas uz viņu, iespējams, attiecas.

ATSAUCES

INSIGN

Koncepcija, dizains un izstrāde
Paris, Lyon, France
Tél: 0 825 826 534
www.insign.fr

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Fotoattēlu atsauces
www.mediacenter.renault-trucks.com

OCEANET

Tīmekļa mitināšana
2 impasse Joséphine Baker
44800 Saint-Herblain
Tél: 02 28 03 78 78
www.oceanet-technology.com

GOOGLE ANALYTICS

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots tīmekļa analīzes pakalpojums Google Analytics, ko piedāvā Google Inc. (“Google”). Arī pakalpojumā Google Analytics tiek izmantoti sīkfaili. Google sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adrese), tiek nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs un tajā saglabāta. Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, lai izveidotu pārskatus saistībā ar darbībām tīmekļa vietnē un lai sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar tīmekļa vietnes lietošanu un interneta lietošanu.

Šos datus uzņēmums Google nosūtīs arī trešajām pusēm, ja to nosaka tiesību akti vai ja trešās puses šos datus apstrādā uzņēmuma Google vārdā. Uzņēmums Google nekādā gadījumā nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google datiem.

Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka uzņēmums Google apstrādās un apkopos jūsu datus, kā aprakstīts iepriekš, iepriekšminētajiem mērķiem.

Pievēršam jūsu uzmanību faktam, ka mūsu tīmekļa vietnē pakalpojums Google Analytics tiek izmantots ar faila paplašinājumu “_anonymizeIp()”, lai uzlabotu datu aizsardzību.

IP adreses tiek reģistrētas un apstrādātas tikai saīsinātā veidā. Līdz ar to tiek izslēgta iespēja tieši sazināties ar fizisku personu, analizējot mūsu tīmekļa vietnes lietojumu.

Varat noraidīt pakalpojuma Google Analytics sīkfailu izveidi, izmantojot savas pārlūkprogrammas spraudni. Varat izmantot savas tiesības nekavējoties atsaukt datu apkopošanu, apstrādi un lietošanu pakalpojumā Google Analytics.

Lai to darītu, varat pārlūkprogrammā instalēt spraudni, ar kuru pakalpojums Google Analytics tiks atspējots. Tas nodrošinās, ka pakalpojumā Google Analytics tiks saglabāta tikai informācija par tīmekļa vietnes apmeklējumiem. Lūdzu, ņemiet vērā: ja neatļausiet savā ierīcē saglabāt sīkfailus vai ja noņemsiet jau saglabātos